Om PARA 2010-projektet

Bakgrund

Reumatoid artrit (RA) karaktäriseras av inflammation, generellt såväl som lokalt. Smärta och trötthet är vanliga symptom, även muskelsvaghet och nedsatt kondition är vanliga. RA kan också förkorta livslängden, framför allt beroende på ökad förekomst av hjärt-/kärlsjuklighet. Riktlinjer för Hälsofrämjande Fysisk Aktivitet (HFA) anger att varje vuxen person bör antingen konditionsträna tre gånger per vecka eller vara fysiskt aktiv på måttligt ansträngande nivå fem gånger i veckan samt därutöver styrketräna två gånger per vecka för att minska risken för sjuklighet. Med de problem reumatiker har, är HFA extra viktig trots att symptomen i sig kan utgöra hinder för fysisk aktivitet. Det finns ytterst få vetenskapliga långtidsstudier av HFA vid RA och det behövs mer kunskap om mekanismer för hur HFA påverkar muskelsvaghet, inflammation och smärta samt hur risken för hjärt-/kärlsjuklighet påverkas.

Syfte

Det övergripande syftet med PARA-projektet var att få mera kunskap om förekomst av HFA vid RA, om hur ett tvåårigt program för HFA påverkar självskattad hälsa, fysisk kapacitet, dagliga aktiviteter samt bakomliggande mekanismer till inflammation, smärta och risk för hjärtsvikt. Specifika frågeställningar redovisas under fliken 'Hem'.

 

enkat.jpg

Metoder

Deltagare rekryterades via Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) från 6 anslutna reumatologkliniker. Ett frågeformulär besvarades av 3152 deltagare. Det innehöll frågor om familjesituation, utbildning, ekonomi och kunskaper i svenska språket, förekomst av andra sjukdomar och läkemedelsintag. Frågor om upplevd hälsa, smärta och trötthet, hälsorelaterad livskvalitet, aktivitetsförmåga, fysisk aktivitet, rädsla/undivkande av fysisk aktivitet, tilltro till att kunna göra fysisk aktivitet, förändringsbenägenhet, socialt stöd för fysisk aktivitet och förväntningar på nyttan av fysisk aktivitet ingick också.

Tvåhundrafyrtionio deltagare i det tvååriga stödprogrammet för HFA bedömdes dessutom med tillförlitliga funktionstester såsom konditionstest och test av muskelfunktion.

    

Muskelfunktionstester

Extra blodprover samt muskelprover togs från ett mindre antal (n=20) deltagare och kommer att analyseras beträffande underliggande molekylära mekanismer. Mätningar av smärtreglering med s k algometri utfördes på en utökad subgrupp (n=20+40). Ytterligare en subgrupp (n=29) undersöktes med arbetsprov, EKG och ultraljud för att bedöma hjärt-/kärlfunktion.

  Muskelbiopsi

Samtliga deltagare i det tvååriga HFA-programmet rekommenderas att delta i minst två 30-minuters cirkelträningspass per vecka på allmänna gym efter instruktion av fysioterapeut och med tillgång till fysioterapeut vid behov. Utöver cirkelträningen råddes de att utöva minst 30 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet veckans övriga dagar. De deltog också under det första året i fysioterapeutledda stödgrupper för att öka sin kunskap om fysisk aktivitet och tilltron till sin förmåga att bli och förbli fysiskt aktiva. Under det andra året fick deltagarna ett ökat individuellt ansvar för sin HFA och valde själva hur man ville fortsätta sin stödgrupp och var man ville göra sin fysiska träning. Självregistrering av HFA gjordes under hela projekttiden via två SMS varje söndag.

  

  Cirkelträning                                          Deltagarhandbok

Fysioterapeuterna i projektet utbildades i att planera och övervaka cirkelträningen på ett standardiserat sätt, att coacha den fysiska aktiviteten i vardagen och att leda stödgrupper enligt särskilt koncept. I en delstudie studeras hur fysioterapeuterna upplevt det coachande arbetssättet och hur deras kunskaper, attityder och beteenden relaterat till coachningen utvecklats.

   Loggbok och manual för fysioterapeuterna

Betydelse

Trots förbättrad läkemedelsbehandling finns vid RA risk att drabbas av funktionshinder, samsjuklighet och förkortad livslängd. HFA kan vara ett sätt att minska dessa risker. Nya rehabiliteringsformer i miljöer utanför sjukvårdens ram måste prövas. Studien innehåller också delar som kommer att öka förståelsen för hur HFA bör läggas upp för att på bästa sätt påverka inflammation, smärta och hjärt-/kärlsjuklighet.

Projektplanen publicerades i BMC Public Health 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.